Buradasınız

Kurumsal

Misyonumuz Vizyonumuz

Misyonumuz

Toplumsal refahın arttırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin basitleştirilmesi ve uyumun arttırılmasına katkıda bulunmak ve mükellefe kaliteli hizmet sunmaktır.

Vizyonumuz

Gelir İdaresi Başkanlığı, gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap verilebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkinlik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere 5345 sayılı Kanunla yeniden organize edilmiştir.

Bu çerçevede belirlediğimiz misyon tanımımız, bir kamu kurumu olarak rolümüzü ve bu rolü nasıl yerine getirmemiz gerektiği konusundaki toplumun beklentisini yansıtmaktadır. Vergi mevzuatındaki yükümlülüklerine uyması beklenen mükelleflerden gönüllü olarak vergisini ödeyenlere yardımcı olmak, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ise vergilerini tam olarak ödemelerini sağlamak yönündeki rolümüzü, vergi kanunlarını adil biçimde uygulayarak ve iyi hizmet veren bir idare olarak yerine getirmemiz beklenmektedir.

Gelir İdaremizin gelecekteki yönünü belirleyen amaçlara ulaştıkça vizyon ve misyonumuzu, dolayısıyla toplumun beklentilerini gerçekleştirmiş olacağız. Amaçlarymıza nasıl ulaşacağımızı göstermek için ise, hedeflerimizi ve stratejilerimizi belirlemiş bulunuyoruz. Ayrıca her amaç için başarımızı gerek nitelik, gerekse nicelik olarak ölçebileceğimiz performans göstergelerimizi belirledik.

Undefined